ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συστήματα Ποιότητας Η εφαρμογή του HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points – Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι απαίτηση της νομοθεσίας. Το HACCP απαιτεί μια ενδελεχή μελέτη αξιολόγησης των κινδύνων που ελοχεύουν σε όλα τα στάδια...