Συστήματα Ποιότητας

Η εφαρμογή του HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points – Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι απαίτηση της νομοθεσίας. Το HACCP απαιτεί μια ενδελεχή μελέτη αξιολόγησης των κινδύνων που ελοχεύουν σε όλα τα στάδια παραγωγής (from farm to fork). Σκοπός της μελέτης είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων και η μείωση ή εξάλειψη της επικινδυνότητας / πιθανότητας εμφάνισης.

Το ISO 22000: 2018 είναι ένα εμπορικό πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων. Δεν είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο τόσο εμπορικά όσο και πρακτικά για την καλύτερη λειτουργία μιας επιχείρησης τροφίμων και τη διασφάλιση του ορθού χειρισμού των τροφίμων. Το ΙSO 22000 περιλαμβάνει το HACCP αλλά και όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως η ιχνηλασιμότητα, η επισήμανση, η διαχείριση επισφαλών / ακατάλληλων προϊόντων, η ανάπτυξη προδιαγραφών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων κλπ. Το ISO 22000: 2018 κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2018 για να αντικαταστήσει την παλιά έκδοση ISO 22000: 2005. Οι εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 22000: 2005 πρέπει να εισέλθουν στη νέα έκδοση εντός 3 ετών, μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Μετά την περίοδο αυτή, το πιστοποιητικό ISO 22000: 2005 δεν αναγνωρίζεται πλέον. Είναι καιρός τώρα να σχεδιάσουμε ένα σχέδιο για τη μετάβαση.

Το ISO 9001: 2015 ορίζει το πρότυπο για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης. Το πρότυπο ISO 9001: 2015 στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας και στην ικανοποίηση των πελατών. Η χρήση του προτύπου ISO 9001: 2015 συμβάλλει στη διασφάλιση συνεπών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που αποφέρει πολλά επιχειρηματικά οφέλη και παρέχει ευκαιρίες επέκτασης σε νέες αγορές. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001: 2015 βοηθά την οργάνωση να λειτουργήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο, καθώς όλες οι διαδικασίες θα ευθυγραμμιστούν και θα κατανοηθούν από όλους τους ανθρώπους της επιχείρησης. Αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Η νέα έκδοση του ISO 9001: 2015 χρησιμοποιεί τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HLS) για την ενίσχυση της συμβατότητας και της ενσωμάτωσης των προτύπων. Η προσέγγιση διακυνδύνευσης, η συμμετοχή της δοιήκησης και οι κανόνες απόφασης υπογραμμίζονται προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα.

Το Τμήμα Συμβουλευτικής σας κρατάει ενήμερους για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Αναλαμβάνει ολοκληρωτικά την προετοιμασία, ανάπτυξη, εφαρμογή, συντήρηση και παρακολούθηση των συστημάτων στην επιχείρηση σας καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού. Επίσης παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις μεταβάσεις στις νέες εκδόσεις των προτύπων.