Εξοπλισμός

Τα εργαστήρια του HRIC είναι εξοπλισμένα με όργανα υψηλής διακριτικής ικανότητας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναλυτικών μετρήσεων συμπεριλαμβανομένων φασματομετρικών, χρωματογραφικών και συνδυαστικών τεχνικών όπως ICP-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS, GC-MS/ECD, HPLC και Real Time PCR. Η χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού είναι απολύτως απαραίτητη για την ανάλυση επιμολυντών στα πολύ χαμηλά όρια που επιβάλλει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τρόφιμα. Παράλληλα η δραστηριότητα των εργαστηρίων υποστηρίζεται από μια σειρά οργάνων μέτρησης όπως ζυγούς, pH-μέτρα, διαθλασιμέτρα, αναλυτές ενεργότητας νερού αλλά και στιγμιαίους μετρητές σύστασης που στηρίζονται στις τεχνικές FT-NIR και NMR.

SHIMADZU GCMS-TQ8040

Agilent 7700X ICP-MS

Thermo Scientific™ – PikoReal 24-Time PCR System

Biomerieux mini-VIDAS

Agilent 6890 Series GC System

Agilent 6460 Triple Quadrupole LC/MS

LightCycler ® 1.5 Instrument – Roche

Biomerieux – TEMPO® system AC

Agilent 7890A GC System

Agilent 1260 Infinity

BIOTEK ELx800 Absorbance Microplate Reader

Bactiflow AES Chemunex