Υλικά σε επαφή με τρόφιμα – Μετανάστευση

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται σήμερα για τρόφιμα είναι: μέταλλο, κεραμικά, γυαλί, χαρτί, προϊόντα κυτταρίνης – σελοφάν, πλαστικό – καουτσούκ και άλλα ελαστομερή, επικαλύψεις, χρώματα και βερνίκια.

Σύμφωνα με την οδηγία EΚ 1935/2004, προκειμένου τα υλικά συσκευασίας τροφίμων να είναι κατάλληλα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και δεν μεταβάλλουν τη σύνθεση των τροφίμων ούτε επιδεινώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

• Ο Κώδικας τροφίμων και ποτών.

• Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί με τους βασικούς κανόνες της ΕΕ 10/2011.

Το εργαστήριο μας εκτελεί δοκιμές σε πλαστικά και άλλα υλικά συσκευασίας τροφίμων για ολική και ειδική μετανάστευση. Προσφέρουμε τις απαραίτητες γνώσεις και υποστήριξη ώστε να επιλεχτεί το κατάλληλο πρόγραμμα δοκιμών για τη δοκιμή των προϊόντων σας και να έχετε όλα τα στοιχεία για συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς για τα υλικά επαφής και τα τρόφιμα.