Βιολογικοί κίνδυνοι (GMOs)

Τα τελευταία χρόνια, η μοριακή βιολογική έρευνα εισήγαγε νέες πληροφορίες στο γονιδίωμα των φυτών. Ο νέος κανονισμός για τα τρόφιμα απαιτεί να δηλώνονται τρόφιμα που περιέχουν πρώτες ύλες από τέτοια φυτά. Ως εκ τούτου, η βιομηχανία τροφίμων υποχρεούται να διαθέτει συστήματα ανίχνευσης για τον προσδιορισμό αυτών των γενετικών τροποποιήσεων. Η PCR μπορεί να δώσει αυτές τις πληροφορίες ακόμη και όταν το περιεχόμενο DNA είναι πολύ χαμηλό. Μετά την απομόνωση του DΝΑ από διάφορες μήτρες τροφίμων το τροποποιημένο τμήμα του γονιδιώματος ενισχύεται με PCR και στη συνέχεια ανιχνεύεται με έναν ειδικό ανιχνευτή γονιδίων.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από μη εγκεκριμένες γενετικές τροποποιήσεις και δεν έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πρέπει να ταξινομούνται ως μη ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, εάν ένα τρόφιμο περιέχει εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο συστατικό σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,9%, αυτό πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην ετικέτα του (κανονισμός ΕΚ 1829/2003).